Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Lappeenrannan kaupunki,
Elinvoima ja kaupunkikehitys
,

Wirma yrityspalvelut

Päivitetty 5.1.2023

 

1 Rekisterinpitäjä (Lautakunta tai vastaava)

Nimi:
Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Wirma yrityspalvelut

Osoite:
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
(05) 616 3400 wirma@lappeenranta.fi

 

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi ja virka-asema:
Pasi Leimi, toimialajohtaja, elinvoima ja kaupunkikehitys

Osoite:
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
(05) 616 3400 pasi.leimi@lappeenranta.fi

 

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö (jos muu kuin edellä)

Nimi ja virka-asema:
Eeva Pihlajaniemi, yrityspalvelupäällikkö, Wirma yrityspalvelut

Osoite:
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
(05) 616 3400 eeva.pihlajaniemi@lappeenranta.fi

 

4 Rekisterin nimi

Metalreality Networkin jäsenten yhteystietojärjestelmä ja yhteydenottojen rekisteri.

 

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon Metalreality Networkin jäsenten kanssa, verkostoon, toimialaan ja Wirma yrityspalveluihin liittyvässä tiedotuksessa sekä yhteydenottoihin vastaamisessa.

Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja rekisterinpitäjän etujen toteuttamiseksi.

 

6 Rekisterin tietosisältö

Metalreality Networkin jäsenorganisaation tiedot:

Organisaation nimi, hakijan nimi, hakijan työtehtävä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, vastaukset vapaaehtoisiin kysymyksiin: Kerro mitä toiveita tai odotuksia sinulla itselläsi on verkoston suhteen? Kerro mitä organisaatiosi voisi tuoda verkostoon? (Tiedot, taidot, resurssit, verkostot, yms.). Suostumus tietojeni käyttöön tietosuojaselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, Wirma yrityspalveluiden uutiskirjeen tilaus.

Julkisissa lähteissä olevat yrityksen tiedot.

Yhteydenottolomakkeella tai muilla tavoin (mm. sähköpostilla, puhelimitse, kasvotusten) yhteyttä ottavan henkilön tiedot:

nimi, sähköposti, puhelinnumero, viesti.

 

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse luovuttaa henkilötietojaan Metalreality Networkin jäsenhakemuksen jättämisen, muuttuneiden tietojen ilmoittamisen tai yhteydenoton yhteydessä.

Patentti- ja rekisterihallituksen tilastot.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilausten yhteydessä. Evästeillä kerätään tietoja verkkosivujen käytöstä.

 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Organisaation nimi, hakijan nimi, hakijan työtehtävä ja sähköpostiosoite lisätään myös verkoston jäsenluetteloon, johon on pääsy verkoston kaikilla jäsenillä sekä verkoston kanssa työskentelevillä Wirma yrityspalveluiden työntekijöillä.

Kaikki asiakasyhteydenotot kirjataan Hakosalo -asiakastietojärjestelmään (Hakosalo Oy:n tietosuojaseloste). Yritystietoja voidaan julkaista organisaation tarjoamissa palveluissa (esimerkiksi yrityshakemisto). Yritysasiakas voi itse muokata näkyvyyttään palveluissa.

Henkilötietoja voidaan siirtää tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien 
rahoittajille tai muille vastaaville julkishallinnon edustajille vain siinä määrin kuin on tarpeen tai niiltä osin kun on asiakkaan kanssa erikseen sovittu.

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita, joiden palvelimet sijaitsevat EU/ETA -alueen ulkopuolella, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU / ETA -maiden ulkopuolelle. Yksittäisissä tapauksissa yhteystietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat ovat teknisesti suojattu tai fyysisesti lukittu siten, ettei niihin ole ulkopuolelta pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamisen kannalta.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Järjestelmä kerää rekisteriin tehdyistä muutoksista muutoslokia.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja asianmukaisesti enintään 5 vuotta tai verkoston jäsenasioiden ja yhteydenottojen hoitamiseen tarvittavan ajan.

 

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa, jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.

 

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".

 

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.