Eettiset periaatteet

Luotu: 7.12.2020
Päivitetty 25.5.2021

Metalreality Network -verkoston eettiset periaatteet

METALREALITY NETWORK on Etelä-Karjalan metallialan yritysten ja niiden sidosryhmien verkosto, jonka tavoitteena on kehittää alueellista yhteistyötä mm. osaavan työvoiman saamisessa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa alueen yrityksille. Verkoston toiminta rakentuu useamman osapuolen väliselle keskinäiselle, luottamukselliselle tietojen vaihdolle. Luottamus rakentuu ja tietojen vaihto onnistuu vain, kun kaikilla osapuolilla on yhtenäinen käsitys siitä, mitä METALREALITY NETWORKin toimintakonseptiin kuuluu ja kaikki osapuolet toimivat yhteisten eettisten periaatteiden mukaisesti. Kaikki verkostoon kuuluvat sitoutuvat noudattamaan näitä eettisiä periaatteita. 

1. Laillisuus

Välttäkää keskusteluja tai toimenpiteitä, jotka voivat johtaa tai viitata kaupan esteisiin, markkinoiden tai asiakasryhmien jakamiseen, kilpailijoiden välisiin hintakartelleihin, hyvän liiketavan vastaisiin toimenpiteisiin, tarjouspetoksiin, lahjontaan tai lahjuksiin. 

2. Tietojen vaihto

Antakaa METALREALITY NETWORKin jäsenille samantyyppisiä ja -laatuisia tietoja kuin mitä itse odotatte saavanne.

3. Salassapito

Käsitelkää METALREALITY NETWORKin yhteydessä saatuja tietoja luottamuksellisesti. Saadut tiedot saa antaa kolmannelle osapuolelle ainoastaan, mikäli tiedot luovuttanut on antanut siihen luvan. Tieto yrityksen osallistumisesta METALREALITY NETWORKiin on yhteisestä sopimuksesta julkinen. 

4. Käyttö 

Käyttäkää METALREALITY NETWORKissä saatuja tietoja ainoastaan yritysten oman toiminnan kehittämisessä. METALREALITY NETWORKin jäsenen nimeä tai kumppaniin liittyviä tietoja tai vierailun aikana tehtyjä havaintoja ja tietoja ei saa käyttää tai julkistaa ilman kyseisen kumppanin lupaa.

5. Yhteydenpito METALREALITY NETWORKIn jäsenyritykseen

Aina kun se on mahdollista, tulee METALREALITY NETWORKin jäseneen ottaa yhteyttä kumppaniyrityksen nimeämän yhteyshenkilön kautta.

6. Yhteydet ulkopuolisten kanssa

Hankkikaa ensin henkilön lupa ennen kuin luovutatte kolmannelle osapuolelle hänen nimeään tai yhteystietojaan.

7. Valmistautuminen ja toteuttaminen

Sitoutukaa METALREALITY NETWORKin tulokselliseen toteuttamiseen valmistautumalla hyvin ja suorittamalla METALREALITY NETWORKin prosessin vaiheet, erityisesti ensimmäinen yhteydenotto mahdollisiin esikuvayrityksiin, huolellisesti.

Etiikkaa ja etikettiä benchmarkissa

Avoimuus ja luottamus ovat onnistuneen benchmarkin perusta. Seuraavat ohjeet soveltuvat benchmarkin molemmille osapuolille:

 • Määrittele selvät pelisäännöt kilpailijoiden välisessä benchmarkissa. Esim. ”Emme käsittele suoraa kilpailuetua tuovia tietoja vaan pyrimme etsimään molempia osapuolia kiinnostavia kehittymismahdollisuuksia ja yhteisiä etuja”.
 • Älä kysy arkaluontoisia asioita tai saata METALREALITY NETWORKin kumppania tai esikuvayritystä tilanteeseen, jossa hänellä on tunne, että prosessin eteneminen on riippuvainen luottamuksellisten tietojen luovuttamisesta.
 • Käytä luotettavaa kolmatta osapuolta luottamuksellisen, kilpailijoiden vertailutiedon kokoamisessa ja yhdistämisessä.
 • Kysy etukäteen lainopillista neuvoa, mikäli tietojen keruu herättää vähäisiäkään epäilyjä mahdollisista ongelmista.
 • Kaikkea METALREALITY NETWORKin kumppanilta kerättyä tietoa tulee käsitellä METALREALITY NETWORKin kehitysprojektin sisäisenä luottamuksellisena tietona. 

Mitä ei saa tehdä: 

 • Halveksua METALREALITY NETWORKin kumppanin tai esikuvayrityksen liiketoimintaa tai toimintatapoja. 
 • Pyrkiä METALREALITY NETWORKin kumppanuuden avulla vähentämään kilpailua.
 • Antaa vähättelevää tai väärää kuvaa oman yrityksen toiminnasta.

Metalreality Networkin pelisäännöt

METALREALITY NETWORKin kehitysprojektin edetessä tietojen vaihtoon ja/tai vierailuihin, osapuolten odotetaan noudattavan seuraavia pelisääntöjä:

 • Tunne ja noudata METALREALITY NETWORKin eettisiä periaatteita.
 • Ennen esikuvavierailua on huolehdittava, että kehitettävä prosessi on määritelty, olennaiset suorituskykymittarit tunnistettu, esikuvayritykset tunnistettu ja että huolellinen oman prosessin itsearviointi on suoritettuna.
 • Kysymykset ja vierailusuunnitelma on mietittävä ja mielellään annettava esikuvayrityksen tutustuttavaksi etukäteen.
 • Tietoja kysyvillä on oltava valta luovuttaa vastaavia tietoja esikuvayritykselle.
 • Vierailun aikataulu ja tapaamisen käytännön järjestelyt on valmisteltava esikuvayrityksen yhteyshenkilön kanssa etukäteen. 

Noudattakaa seuraavia ohjeita vierailukäynneillä:

 • Lähetä vierailun aikataulu ja esityslista etukäteen. 
 • Noudata ammattimaista, rehellistä, ystävällistä ja täsmällistä otetta. 
 • Kaikki vierailijat esittäytyvät ja kertovat miksi ovat paikalla. 
 • Noudata aikataulua. Pitäydy METALREALITY NETWORKin teema-aiheessa (kysymyslistassa). 
 • Käytä yleiskieltä ja varmista, että käytetyt käsitteet ymmärretään samoin. 
 • Älkää vaihtako omistusoikeudellista tietoa ennen vastuunalaisten molemminpuolista etukäteen tehtyä sopimusta. 
 • Anna tietoja omasta prosessistanne, jos sitä kysytään, ja harkitse projektin tulosten raportoimista esikuvayrityksille. 
 • Tarjoudu vastaanottamaan vastavierailu.
 • Lopeta vierailukäynti aikataulun mukaisesti.